Hoppa till innehåll

Få senaste nytt via vårt nyhetsbrev! Prenumerera här >>

Integritetspolicy

Artipelag AB
Box 115
134 23 Gustavsberg
Tel 08–570 130 00
Organisationsnummer 556691-1524

Inledning

Artipelag AB (”Artipelag”, ”Vi”) använder personuppgifter i den löpande verksamheten. Denna integritetspolicy förklarar vilka personuppgifter vi behandlar, hur och varför de behandlas, samt hur du själv kan påverka vår behandling.

Personuppgifter finns i våra datorer, på våra servrar samt i de externa system vi använder för kommunikation, administration, bokning och bokföring. Personuppgifter kommer inte att användas för ändamål som är oförenliga med ändamålen som de från början samlades in för.

Policyn träder i kraft den 25 maj 2018.

Definition av personuppgift och personuppgiftsbehandling

En personuppgift är någon typ av information som direkt eller i kombination med annan data kan kopplas till en nu levande fysisk person. Exempel på personuppgifter är postadress, personlig e-postadress och telefonnummer.

Med personuppgiftsbehandling menas bland annat ändring, lagring, radering och spridning.

Personuppgiftsansvarig

Personuppgiftsansvarig är Artipelag AB. För ärenden kring personuppgiftshantering hänvisar vi till artipelag@artipelag.se.

Varför Artipelag hanterar personuppgifter

Vi behandlar personuppgifter för att kunna leva upp till de åtaganden vi har gentemot våra besökare, samt för att förbättra våra tjänster, vår kommunikation och förståelsen av våra besökare.

Vi motiverar vår behandling utifrån en rättslig grund. Det kan vara att vi behöver uppfylla ett avtal gentemot dig som biljettköpare eller vid bokning i någon av våra restauranger, eventlokaler eller mötesrum. Den lagliga grunden kan också vara att du givit ditt samtycke till att ta emot information, exempelvis nyhetsbrev, från oss. Vi kan också luta oss mot att det finns ett berättigat intresse för oss att kontakta dig.

Som registrerad i våra system är det alltid möjligt att avsäga dig fortsatt personuppgiftsbehandling, såvida vi inte har en rättslig förpliktelse att fortsätta behandlingen.

Mängd personuppgifter som behandlas av Artipelag

Artipelag strävar efter att inte samla in och behandla fler personuppgifter än nödvändigt. Vi försöker också anonymisera insamlingen och behandlingen i de fall där det är möjligt.

Hur Artipelags personuppgifter används av andra

Artipelag använder sig av underleverantörer, så kallade personuppgiftsbiträden, för att hantera exempelvis bordsbokningar och utskick av nyhetsbrev. Med dessa personuppgiftsbiträden har vi tecknat avtal som säkerställer att personuppgifter inte sprids vidare samt att de ligger adekvat skyddade.

Vi kommer inte att sälja dina personuppgifter till någon annan.

Lagliga grunder som vi använder och när vi använder dem

Samtycke

Artipelag använder samtycke som laglig grund i de fall där ett sådant samtycke föreligger och finns registrerat. Det gäller bland annat utskick av vårt allmänna nyhetsbrev.

Uppfyllande av avtal

Då du köpt en biljett, tjänst eller vara på Artipelag behöver vi behandla personuppgifter för att kunna uppfylla våra åtaganden. Vi kan behöva kontaktuppgifter för att informera kring en konsert du köpt biljett till, vi kan behöva matpreferenser vid en bordsbokning, faktureringsuppgifter då en lokal hyrts och betalkortsdata då ett köp genomförs. Uppfyllande av avtal är den grund vi använder då vi kommunicerar med våra Art.Pass-innehavare. Personuppgifter kan också behövas för att underlag ska finnas vid möjliga tvister.

Rättslig förpliktelse

Vi kan ha en laglig skyldighet att spara personuppgifter. Det kan bland annat vara kopplat till anställningar och bokföring.

Intresseavvägning

Detta gäller bland annat för cookies, som ger oss statistik om hur besökare använder vår hemsida och i vilken omfattning. Motiveringen intresseavvägning används även då vi förbättrar verksamheten, exempelvis genom att skicka ut kundenkäter efter genomförda evenemang. Du har rätt att när som helst begränsa vår användning av denna rättsliga grund i kontakten med dig.

Dina rättigheter

Det är vår skyldighet att vid din begäran lämna besked kring i fall vi behandlar personuppgifter som tillhör dig. I fall vi behandlar dina personuppgifter så skall vi skriftligen ge dig besked om detta och vilka uppgifter vi har, varifrån dessa härstammar, vad vi använder dem till samt i fall uppgifterna lämnats till personuppgiftsbiträden.

Du har även rätt till att

  • Återkalla tidigare givet samtycke till behandling
  • Avsäga dig direktmarknadsföring
  • Att få dina uppgifter rättade i fall de är felaktiga
  • Begära radering

Begäran om registerutdrag skickas till artipelag@artipelag.se. Din begäran behandlas inom 30 dagar från att den ankommit och detta görs utan kostnad. Om din begäran anses särskilt komplicerad kan tiden förlängas med ytterligare 60 dagar. I extrema fall kan vi komma att ta ut en avgift för att tillmötesgå din begäran, eller vägra att behandla den.

Vid klagomål på vår behandling av personuppgifter kan du vända dig till Datainspektionen eller annan behörig tillsynsmyndighet.

Var personuppgifter behandlas

Personuppgifter behandlas främst inom EU/ESS-området. Uppgifter kan dock komma att behandlas utanför EU/ESS och då säkerställer vi att de behandlas på ett motsvarande säkert sätt, exempelvis i enlighet med överenskommelsen EU-US Privacy Shield.

Tid personuppgifter sparas

Så länge Artipelag AB har en laglig grund och relationen anses levande sparar vi personuppgifter. När personuppgifter anses överflödiga så kommer de raderas.

Skydd av personuppgifter

Artipelag tillämpar system och rutiner för att hindra att dina personuppgifter sprids eller hanteras på ett otillbörligt sätt av någon inom Artipelag AB eller någon utomstående. I fall säkerhetsincidenter ändå inträffar och att dessa får anses påverka dig på ett betydande sätt, exempelvis för identitetsstöld eller bedrägeri, så kommer vi att höra av oss till dig.

Cookiehantering.

På den här webbplatsen används cookies för att förbättra användarupplevelsen och optimera webbplatsen.

Läs mer

Kickoff på Artipelag i Stockholms skärgård

Integritetspolicy.

I vår integritetspolicy kan du läsa om hur vi behandlar personuppgifter.

Läs mer