Skip to content

WINTER
2013

The photographic series Winter comprises six photographs representing various formations of tin soldiers in a desolate winter landscape. Casting tin soldiers used to be a common hobby. Denise’s photographs do not depict war games, troop formations or reconstructions of historical battle scenes. The situation here is rather more anarchic, with soldiers and civilians confronting each other over historical monuments and symbols of power. One cannot help thinking of the demolition of national monuments and power symbols that took place in conjunction with the dissolution of the Soviet Union and the de-ideologisation that was the result of the transformation of the Soviet empire into nation states.

_____________________________________

WINTER
2013

Den fotografiska sviten Winter som består av sex fotografier föreställande olika formationer av tennsoldater i ett slags övergivet vinterlandskap. Gjutning av tennsoldater var förr i tiden en vanligen förekommande hobby. Denises fotografier skildrar inte krigslekar med slagfältets disciplinerade uppställningar och rekonstruktion av historiska slag. Här förekommer en mer anarkistisk situation, där soldater och deras civila motståndare befinner sig i konfrontation kring historiska monument och symboler för makten. Det är ofrånkomligt att inte tänka på den demolering av nationella monument och maktsymboler som skedde i samband med Sovjetunionens upplösning och den avideologisering som blev följden av det sovjetiska imperiets omvandling i nationella stater.